Khách hàng – Giao nhận

Basic Standard
Danh mục khách hàng (nha khoa, bệnh viện…) add add
Danh mục bác sĩ add add
Lập yêu cầu tiếp nhận add
Phân công nhân viên nhận add
Theo dõi tiếp nhận (đã nhận, chờ nhận, chờ phân công…) add
Lệnh giao hàng (phân công nhân viên giao) add

Điều phối

Basic Standard
Đơn hàng sản xuất add add
Phân loại đơn hàng: hàng mới, hàng sửa, hàng làm lại… add add
In phiếu chỉ định add add
Thiết kế mẫu phiếu chỉ định theo yêu cầu add
Theo dõi hàng nhận (hàng đang sản xuất) add add
Cảnh báo hàng trễ, hàng sắp giao add add
Xác nhận hoàn tất đơn hàng add add
In phiếu giao hàng add

Sản xuất

Basic Standard
KCS kiểm tra mẫu add
KCS kiểm tra thành phẩm add
Phân công sản xuất từng công đoạn (KTV thực hiện, giờ bắt đầu / hoàn tất) add
Theo dõi sản xuất từng công đoạn (hàng đang làm, thoàn thành, chờ sản xuất) add
Năng xuất làm việc của kỹ thuật viên add

Tài chính

Basic Standard
Quản lý bảng giá từng khách hàng add add
Duyệt đơn hàng: sửa số lượng, giá, chiết khấu… add add
Quản lý doanh số add add
Xuất & in hoá đơn (giấy báo công nợ) add add
Quản lý công nợ add add
Thu công nợ add add