Hướng dẫn quy trình nhận hàng

Tiếp nhận yêu cầu, tạo lệnh lấy hàng, phân công nhận hàng, xác nhận nhận hàng. Liên kết thông tin chặt chẽ giữa bộ phận lễ tân và quản lý giao nhận.

Quản lý hoạt động của nhân viên giao nhận. Phân công nhân viên nhận hàng hợp lý, tạo sự công bằng giữa các nhân viên.

Hạn chế các trường hợp sai sót trong khâu tiếp nhận như quên nhận hàng, nhận thiếu, sai thông tin tiếp nhận như giờ nhận, xe, biển số. Nếu có xảy ra, sẽ biết nguyên nhân do khâu nào; bộ phận tiếp nhận (lễ tân), quản lý giao nhận hay do nhân viên nhận hàng.

Was this page helpful?