Quy trình giao hàng

    Sau khi đơn hàng đã hoàn thành các công đoạn sản xuất -> Từ màn hình chính -> chọn Phân công giao hàng

    Giao diện phiếu giao hàng

Was this page helpful?