Bảng giá khách hàng

Từ màn hình chính -> chọn Bảng giá khách hàng

Giao diện bảng giá khách hàng

Các bước điều chỉnh bảng giá khách hàng

Was this page helpful?