Kế hoạch giao hàng

Từ màn hình chính -> chọn Kế hoạch giao hàng

Giao diện kế hoạch giao hàng

Cảnh báo bằng màu sắc với hàng trễ, hàng sắp giao:

  • Màu đỏ: Hàng đã quá hạn giao

  • Màu xanh: Hàng sắp đến hạn giao

  • Màu đen: Hàng đang trong quá trình sản xuất

  • Thông tin tiến độ sản xuất của từng đơn hàng: làm tới công đoạn nào, kỹ thuật viên phụ trách.

  • Tình trạng sản xuất được cập nhật tự động và liên tục trên màn hình để nhân viên kịp thời theo dõi

Thông qua lịch giao hàng trên phần mềm, điều phối dễ dàng theo dõi được hàng trễ, hàng sắp giao, hàng đang sản xuất tới công đoạn nào; kịp thời hẹn lại khách hàng khi đơn hàng có nguy cơ trễ.

Was this page helpful?