Tạo đơn hàng

Bước 1:

   Cách 1: Từ màn hình chính -> chọn Tạo đơn hàng

   Cách 2: Từ màn hình chính -> chọn Đơn hàng đã nhận -> chọn Tạo mới

Bước 2:

  • 1: Chọn thông tin nha khoa
  • 2: Chọn loại hàng
  • 3: Nhập thông tin bệnh nhân
  • 4: Chọn giờ hẹn giao
  • 5: Chọn sản phẩm -> vị trí răng -> màu răng -> cầu /rời -> chọn Thêm
  • 6: Chọn phụ kiện
  • 7: Chọn Lưu

Bước 3: Chọn In (ở giao diện bước 2)

   Giao diện Phiếu yêu cầu

Was this page helpful?