Nhà cung cấp

Thêm nhà cung cấp

Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

3: Chọn Tạo mới

4: Nhập thông tin nhà cung cấp

5: Chọn Lưu và Thêm mới để tiếp tục thêm nhà cung cấp

6: Chọn Lưu và Đóng để hoàn tất quá trình thêm mới nhà cung cấp

Was this page helpful?