Thu công nợ

Từ màn hình chính -> chọn Thu công nợ

Các bước thực hiện Thu công nợ

Giao diện phiếu Thu công nợ

Kế toán phụ trách thu/chi sẽ nhập các khoản thu chi hàng ngày vào phần mềm

Was this page helpful?