Lập phiếu chi

Bước 1:

    Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

Bước 2:

3: Chọn Lập phiếu chi

Bước 3:

4: Nhập thông tin phiếu chi

5: Chọn Lưu

In phiếu chi

    Chọn InBước 3

  Giao diện phiếu in

Was this page helpful?