Quỹ tiền mặt

Bước 1:

    Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

Bước 2:

3: Chọn thời gian hiển thị

4: Thông tin quỹ tiền mặt mỗi khi thực hiện thu/chi sẽ được hiển thị theo từng dòng, bao gồm STT, Ngày, Số dư đầu, Thu, Chi, Số dư cuối, Mô tả.

Was this page helpful?