Thống kê sản lượng

Thống kê sản lượng

Từ màn hình chính -> chọn thống kê sản lượng

Giao diện thống kê sản lượng

Hổ trợ xuất file Excel phục vụ việc báo cáo doanh số

Was this page helpful?