Hướng dẫn chung kỹ thuật sử dụng phần mềm

1. Màn hình chính

  • Ứng dụng được thiết kế hiển thị dưới dạng Tab, mỗi Tab hiển thị 1 chức năng, có thể mở nhiều Tab cùng lúc

Giao diện màn hình chính của vDentalLab

2. Menu chính

3. Danh sách chọn

4. Tim kiếm

5. Nút chức năng

Tạo mới: Để thêm mới dữ liệu của chức năng đó. Các bước thêm mới dữ liệu : Chi tiết: Để xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu nếu cần. Các bước để xem hoặc sửa dữ liệu: Excel: Xuất toàn bộ dữ liệu ra file Excel Xóa

Was this page helpful?