Quy trình sản xuất

Màn hình theo dõi tiến độ sản xuất tại mỗi công đoạn

Phần 1: Kỹ thuật viên nhận hàng và bắt đầu thực hiện

  Bước 1:

  • 1: Quét mã vạch trên đơn hàng để chọn đơn hàng cần sản xuất

  Bước 2:

  • 2: Quét mã vạch trên thẻ nhân viên để chọn nhân viên thực hiện sản xuất

Phần 2: Kỹ thuật viên xác nhận hoàn thành đơn hàng

  Bước 1:

  • 1: Quét mã vạch trên đơn hàng để chọn đơn hàng đã hoàn thành

  Bước 2:

  • 2: Quét mã vạch trên thẻ nhân viên để xác nhận nhân viên hoàn thành
Was this page helpful?