Quy trình nhận hàng

    Để thực hiện quy trình nhận hàng -> từ màn hình chính -> chọn Lập yêu cầu nhận hàng

  1. Lập yêu cầu nhận hàng

  2. Phân công nhận hàng

    Từ màn hình chính -> chọn theo dõi nhận hàng -> nhấn 2 lần chuột trái vào dòng dữ liệu cần phân công

  3. Xác nhận đã nhận hàng

Was this page helpful?