Tạo mẫu thẻ bảo hành

1: Mở chức năng quản lý mẫu thẻ 

Từ màn hình chính -> chọn Tất cả chức năng

2: Giao diện quản lý mẫu thẻ bảo hành

Bên trong giao diện mẫu bảo hành -> chọn Tạo mới

3: Tạo mẫu thẻ mới 

Giao diện tạo mới mẫu thẻ bảo hành.

1.Nhập tên mẫu thẻ bảo hành và kích thước thẻ (tính bằng mm)

2.Tuỳ chỉnh nội dung mẫu thẻ bảo hành:

Nội dung mẫu: các thông tin mẫu trong mẫu thẻ bảo hành để việc in thử thêm trực quan.

Hiển thị: tùy chỉnh ẩn hiện của các dòng dữ liệu trong thẻ bảo hành.

Độ đậm: tùy chỉnh độ đậm nhạt của chữ.

Lề trái: khoảng cách từ lề bên trái đến ký tự đầu tiên bên trái.

Lề trên: khoảng cách giữa nội dung và đầu thẻ.

Màu chữ: tuỳ chỉnh màu sắc của chữ ở trên thẻ.

3.Bấm “Xem trước”: để … Bản xem trước thẻ bảo hành để xem các nội dung của thẻ đã hợp lý hay chưa.

4.In thử mẫu thẻ bảo hành xem đã đạt yêu cầu chưa.

5.Bấm “Lưu“: Chọn lưu để tạo mẫu thẻ bảo hành mới.

4. Sửa 1 mẫu thẻ

Bên trong giao diện quản lý mẫu thẻ bảo hành -> chọn Thẻ mẫu bảo hành cần sửa -> chọn Chi tiết

Giống như tạo mới mẫu thẻ bảo hành nhập các thông tin và Bấm “Lưu”.

Was this page helpful?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *