Hướng dẫn quản lý tài chính

Phần mềm tự động tính toán các số liệu tài chính, phát sinh công nợ từ các đơn hàng mà bộ phận điều phối nhập. Bộ phận kế toán chỉ cần duyệt lại các số liệu đó.

Chốt doanh số tự động theo tháng. Kế toán chỉ việc in thông báo công nợ và gởi khách hàng.

Công nợ khách hàng do phần mềm tự động tính toán và cộng dồn từ doanh số phát sinh hàng tháng và khấu trừ theo các đợt thanh toán của khách hàng.