Chăm sóc khách hàng

Kho dữ liệu tập trung

  • doneNhật ký sản xuất các đơn hàng do khách hàng gởi.
  • doneThông tin bảo hành; các lần sửa, làm lại
  • doneSố liệu tài chính: doanh số, công nợ, lịch sử thanh toán
  • doneBảng giá của khách hàng

  • doneTra cứu tất cả những giao dịch liên quan đến khách hàng. Giải đáp ngay các thắc mắc của khách hàng khi có yêu cầu.
  • doneTừ kho dữ liệu, dễ dàng đưa ra các quyết định liên quan đến khách hàng
  • doneCơ sở để xây dựng các module chăm sóc khách hàng mở rộng như: dịch vụ tin nhắn tự động, website tra cứu thông tin dành cho khách hàng, gởi yêu cầu nhận hàng qua website…