Chức năng chính  • doneChức năng in phiếu giao hàng (2 liên), thể hiện danh sách hàng được giao. Đây là căn cứ để xác nhận Labo sản xuất xong và giao hàng.